Huidverbetering   Zakelijk   |   Bel Yu: +31 62 739 6470     

Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden


  Bij het boeken van een behandeling

  Artikel 1
  Algemeen

  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandelingen en transactie tussen Yu massage bij u thuis en u als cliënt waarop Yu massage bij u thuis deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.


  Artikel 2
  Inspanning Yu massage bij u thuis

  1. Yu massage bij u thuis zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomst met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Yu massage bij u thuis worden verteld.
  3. Yu massage bij u thuis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste/ of onvolledige gegevens.
  4. Yu massage bij u thuis zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
   


  Artikel 3
  Afspraken

  1. De cliënt moet verhindering voor afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Yu massage bij u thuis melden.
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Yu massage bij u thuis het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
  3. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd niet thuis is zal Yu massage bij u thuis de verloren tijd inkorten op de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  4. Yu massage bij u thuis moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van 2 en 4 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en juristprudentie daarover zegt.
   


  Artikel 4
  Persoonsgegevens

  1. De cliënt voorziet Yu massage bij u thuis bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de masseuse aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
  2. De masseuse neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op.
  3. De masseuse is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
  4. Informatie geld als vertrouwelijke als dit door cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  5. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Yu massage bij u thuis verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
   


  Artikel 5
  Betaling

  1. Yu massage bij u thuis vermeld alle prijzen van de behandeling.
  2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW
  3. Aanbiedingen Zijn geldig in de aangegeven looptijden/of zolang de voorraad strekt.
  4. De cliënt dient direct voor of na afloop van de behandeling te betalen.
  5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door Yu massage aan huis aangegeven bankrekening nummer. Na verloop van de termijn van veertien dagen is de Yu massage bij u thuis zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Yu massage bij u thuis verschuldigd.
   


  Artikel 6
  Aansprakelijkheid

  1. Yu massage bij u thuis is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de masseuse is uitgegaan van de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijnengebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  2. Dit artikel is niet van toepassing in geval van diefstal
  3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Yu massage bij u thuis.


  Artikel 7
  Afspraken

  1 Indien de cliënt klachten heeft over de behandeling , moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Yu massage bij u thuis.
  2. Yu massage bij u thuis moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
  3. Indien de klager over de behandeling gegrond is zal Yu massage bij u thuis de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  4. Niet van toepassing we geven de massage niet op onze lokatie.
  5. Indien Yu massage bij u thuis en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
   


  Artikel 8
  Garantie

  1. Yu massage bij u thuis geeft de cliënt twee weken garantie op de behandelingen.
  2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
  3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de masseuse over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling.
  4. Niet van toepassing.
  5. Niet van toepassing.
  6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf dagen heeft opgevolgd.
  7. niet van toepassing.
  8. Na de behandeling het lichaam een reactie kan geven, de cliënt wordt hier van op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
   


  Artikel 9
  Beschadiging en diefstal

  1. Indien de cliënt schade heeft aan interieur moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Yu massage bij u thuis.
   


  Artikel 10
  Behoorlijk gedrag

  1. De cliënt behoort zich volgens algemene aanvaarde (fatsoen) normen te gedragen, Yu massage bij u thuis geeft geen erotische massage.
  2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de masseuse recht zonder verdere opgaaf van redenen te vertrekken.
  3. Yu massage bij u thuis wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code schoonheidsspecialisten.
  4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.


  Artikel 11
  Recht

  1. Op elke overeenkomst tussen Yu massage bij u thuis en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Yu massage bij u thuis.
  3. De algemene voorwaarden zij gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Amsterdam.
  4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  5. Van toepassing is steeds de laatste gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
   

  « Terug naar afspraak maken

COPYRIGHT © YU MASSAGE BIJ U THUIS 2015